VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Pri nákupe tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.remeselnicek.sk platia nasledovné všeobecné obchodné podmienky:

Predávajúci: Miroslav Hlupik

Sídlo: Štefanikova 722/24, 905 01 Senica

Prevádzka: Štefanikova 722/24, 905 01 Senica

IČO:  51673690

DIČ: 1045890505

IČ DPH: firma nie je platca DPH

e-mail: remeselnicek@remeselnicek.sk

číslo účtu: SK 04 1111 0000 0083 0410 0007

www.remeselnicek.sk

 

Kupujúci ­ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala elektronickú objednávku podľa týchto obchodných podmienok (ďalej aj len ako „kupujúci“).

I. Vymedzenie pojmov

Objednávka ­ je návrhom kúpnej zmluvy,  rozumie sa ňou odoslaný  elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru,  súhlas s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj len ako „objednávka“).

Portál – internetová stránka elektronického obchodu www.remeselnicek.sk a jej priame podstránky (ďalej aj len ako „portál“).

Spotrebiteľ: je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania (ďalej len ako „spotrebiteľ“).

II. Úvodné ustanovenia

II.I. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na portáli.

II.II. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci vyjadrením súhlasu s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami pred odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich ustanovenia sa budú vzťahovať na kúpne zmluvy uzavreté na portáli www.remeselnicek.sk , a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru ponúkaného na portáli.

II.III. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

II.IV. Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu www.remeselnicek.sk , ktorú prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená oznámením o prijatí objednávky na základe objednávky kupujúceho.

II.V. Predávajúci je viazaný dodať tovar za cenu uvedenú v objednávke odoslaním oznámenia o prijatí objednávky kupujúcemu.

II.VI. Obrázky produktov, uvedené v internetovom obchode, treba považovať za ilustračné a nemusia sa úplne zhodovať so vzhľadom skutočného tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny produktových obrázkov a takisto aj popisu produktov.

III. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

III.I. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim vo forme oznámenia o prijatí objednávky. Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v objednávke potvrdený záväzným akceptovaním predávajúceho. Podmienkou pre naplnenie platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou objednávkového formulára.

III.II. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je e­mailové oznámenie o prijatí objednávky.

III.III. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, prípadne iné údaje.

III.IV. Kupujúci odoslaním objednávky akceptuje všeobecné obchodné podmienky a zároveň dáva predávajúcemu  súhlas so spracovaním osobných údajov v podľa zákona č.84/2014 Z. z. o ochrane osobných údajov, ktorý dopĺňa a mení zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Tento súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať, a to písomným oznámením predávajúcemu. Predávajúci sa zaväzuje, že bez písomného súhlasu kupujúceho nebude využívať osobné údaje kupujúceho na komerčné účely ani ich neposkytne tretím stranám.

III.V. Predmet kúpy prechádza do vlastníctva kupujúceho až po zaplatení kúpnej ceny. Všetky uvedené ceny jednotlivého tovaru sú konečné, ceny sú uvádzané za mernú jednotku bez DPH a vrátane DPH.

III.VI. Objednávku môže kupujúci predávajúcemu  uskutočniť a odoslať aj ako registrovaný užívateľ prostredníctvom vytvoreného konta na portáli www.remeselnicek.sk . Akúkoľvek zmenu musí registrovaný užívateľ vždy nahlásiť predávajúcemu prostredníctvom elektronickej komunikácie na adresu remeselnicek@remeselnicek.sk . Užívateľské konto sa vzťahuje výhradne k registrovanému užívateľovi a nie je možné, aby ho za účelom objednávok alebo za akýmkoľvek iným účelom používala iná osoba. Užívateľské prihlasovacie meno a heslo (ďalej aj ako “prihlasovacie údaje”) sú diskrétne údaje, ktoré sa predávajúci zaväzuje neposkytovať tretím osobám a predávajúci nie je zodpovedný za zneužitie prihlasovacích údajov, ku ktorému nedošlo jeho zavinením. V prípade podozrenia zo zneužitia prihlasovacích údajov je registrovaný užívateľ povinný bezodkladne kontaktovať predávajúceho. Registráciu môže registrovaný užívateľ kedykoľvek zrušiť prostredníctvom elektronickej pošty na adrese remeselnicek@remeselnicek.sk . Predávajúci je oprávnený požadovať od registrovaného užívateľa za účelom identifikácie registrovaného užívateľa údaje, ktoré registrovaný užívateľ uviedol pri registrácii konta vrátane prihlasovacích údajov a v prípade, že užívateľ neuvedie údaje zhodujúce sa z registračnými a prihlasovacími údajmi,  je predávajúci oprávnený odoprieť uskutočnenie požadovanej zmeny či zrušenia užívateľského konta. Predávajúci je taktiež oprávnený kedykoľvek registráciu užívateľa pozastaviť alebo zrušiť, pokiaľ má podozrenie, že kupujúci porušil tieto Všeobecné obchodné podmienky alebo ak konanie užívateľa môže viesť k ohrozeniu ostatných kupujúcich alebo predávajúceho, respektíve k vzniku škodovej udalosti.

IV. Zmena a zrušenie objednávky

IV.I. Pokiaľ predávajúci neobdrží oznámenie o zrušení objednávky, prípadne oznámenie o zmene objednávky včas, považuje sa objednávka za záväznú v podobe, ako ju kupujúci odoslal. V tom prípade objednávku  nebude možné zrušiť a ani zmeniť a objednávateľ je povinný objednanú zásielku prevziať a zaplatiť za ňu platnú  cenu z  objednávky. Akceptuje sa iba oznámenie o zrušení objednávky alebo oznámenie o zmene objednávky doručené elektronickou poštou na adresu remeselnicek@remeselnicek.sk , pričom uvedená objednávka musí byť dostatočne identifikovateľná, a to uvedením mena a priezviska kupujúceho, e­mailu a čísla objednávky. Potvrdenie zrušenia objednávky, prípadne zmeny objednávky zasiela predávajúci kupujúcemu  e­-mailom na kupujúcim uvedenú adresu.

IV.II. Predávajúci môže objednávku zrušiť alebo zmeniť, ak nie je možné objednávku uspokojivo vybaviť z dôvodu nedostupnosti kupujúcim objednaného tovaru zo strany dodávateľa vôbec alebo v požadovanom  množstve. Predávajúci môže objednávku zrušiť aj v prípade, ak kupujúci uviedol o sebe neúplné alebo nepravdivé údaje v objednávacom formulári. V takomto prípade informuje predávajúci kupujúceho o zmene alebo zrušení objednávky najneskôr do 12 hodín od prijatia a potvrdenia objednávky. Predávajúci je povinný uviesť dôvod zmeny alebo zrušenia objednávky z jeho strany kupujúcemu. Ak kupujúci nemôže byť informovaný o zmene či zrušení objednávky v dôsledku ním chybne uvedených údajov alebo z dôvodu nemožnosti zastihnutia kupujúceho na ním uvedenom telefónnom čísle, objednávka sa považuje za vadnú a predávajúci je oprávnený objednávku zrušiť.

V. Práva a povinnosti predávajúceho

V.I. Predávajúci  je povinný:

a) dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar  v dohodnutom množstve, kvalite a termíne. Zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,

b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,

c) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi

V.II. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar vrátane nákladov na doručenie tovaru.

VI. Práva a povinnosti kupujúceho

VI.I. Kupujúci je povinný:

a) prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,

b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru,

VI.II. Kupujúci má právo:

a)na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

VII. Dodacie podmienky

VII.I.  Objednaný tovar bude podľa jeho dostupnosti a prevádzkových možností predávajúceho dodaný v čo najkratšom čase, spravidla do 6 pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy, v prípade nedostupnosti tovaru, o ktorom predávajúci kupujúceho riadne oboznámi a kupujúci s ním súhlasí, aj neskôr. Tovar sa považuje za dodaný doručením na adresu, ktorú kupujúci uviedol v objednávke.  Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v objednávke a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim.

VII.II. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí prepravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu  môže následne predávajúci  po posúdení dodať kupujúcemu  nový  tovar.

VIII. Vylúčenie zodpovednosti predávajúceho

VIII.I. Predávajúci nezodpovedá za škody na predmete kúpy a nekompletnosť obsahu objednávky, ktoré neboli spôsobené jeho zavinením, ako ani za oneskorené dodanie spôsobené prepravcom. Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie tovaru, ak objednávateľ uviedol nesprávnu adresu dodania, telefónne číslo alebo sa v čase plánovaného dodania predmetu kúpy nezdržiaval na adrese, kam požadoval jeho dodanie.

IX. Kúpna cena

IX.I. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu za tovar kúpnu cenu vrátane ceny prepravy a poplatku za kupujúcim zvolený spôsob platby. Ceny uvedené na e-shope www.remeselnicek.sk pri jednotlivom tovare sú platné len pre samotný produkt a neobsahujú dopravné ani žiadne iné náklady, ktoré znáša kupujúci, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.

IX.II. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu  kúpnu cenu dohodnutú v kúpnej zmluve platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") formou hotovostnej platby v určenej prevádzke predávajúceho, dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej prepravné služby, alebo bezhotovostným prevodom vopred na účet na základe vyhotovenej a elektronicky doručenej preddavkovej faktúry s potrebnými náležitosťami, ktoré má obsahovať podľa platnej legislatívy a predpisov.

IX.III. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

X. Platobné podmienky

X.I.  Kupujúci má na výber úhrady ceny za tovar: ­ dobierkou, poplatok za tento spôsob platby je 1,- € s DPH,  ­ prevodom/vkladom na účet predávajúceho na základe preddavkovej faktúry, priamo na prevádzke kupujúceho hotovosťou na základe dokladu z registračnej pokladne predávajúceho.

X.II. Dobierka ( hotovosť)  prebehne v mieste odovzdania tovaru uvedeného ako dodacia adresa,  prostredníctvom zmluvnej zásielkovej služby alebo vlastnou dopravou predávajúceho.  Ako daňový doklad o zaplatení slúži zákazníkovi potvrdenie o zaplatení od zásielkovej spoločnosti a faktúra pribalená v balíku s tovarom, alebo doklad z registračnej pokladne o zaplatení tovaru, pri doručení tovaru vlastnou dopravou predávajúceho.

X.III. Vklad, prevod na účet – platba vopred - kupujúci môže kúpnu cenu uhradiť prostredníctvom služby internet banking cez banku, v ktorej má aktivovaný účet, alebo vložením peňazí na účet predávajúceho v ktorejkoľvek pobočke bankyUNI credit bank a.s., na základe preddavkovej faktúry, ktorá obsahuje potrebné náležitosti, tovar bude po pripísaní zmluvnej ceny na účet predávajúceho odoslaný kupujúcemu o čom ho bude informovať e-mailom.

XI. Dodacie podmienky

XI.II. Doručenie prostredníctvom Slovenskej pošta v sídle pošty patriacej k adrese uvedej na objednávke. Poplatok za tento spôsob doručenia je 2,70 € s DPH ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

XII. Nadobudnutie vlastníctva

XII.I. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

XIII. Vrátenie tovaru a odstúpenie od zmluvy

XIII.I. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve.

XIII.II. Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru podľa týchto všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov v znení neskorších predpisov.

XIII.III. Odstúpenie od zmluvy musí spotrebiteľ urobiť písomnou formou a doručiť ho predávajúcemu na adresu prevádzky: Miroslav Hlupik, Štefanikova 722/24, 905 01 Senica. Kupujúci je povinný informovať o zámere vrátenia predmetu  kúpy predávajúceho vopred, a to e­mailom na adresu remeselnicek@remeselnicek.sk, alebo poštou na adresu prevádzky: : Miroslav Hlupik, Štefanikova 722/24, 905 01 Senica.

XIII.IV. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy

XIII.V. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať identifikáciu spotrebiteľa, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu nepoužitý tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, originál dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale vo forme poistenej zásielky.

XIII.VI. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne pôvodnom obale, bez zjavných známok poškodenia  alebo neúplný, vráti predávajúci spotrebiteľovi už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť za tovar, ktorý vrátil v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru  predávajúcemu  bezhotovostným prevodom na účet spotrebiteľa určený spotrebiteľom, prípadne hotovostne v prevádzke predávajúceho, alebo poštovou poukážkou. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. V prípade nesplnenia podmienok uvedených v článku XIII.odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi kúpnu cenu. Predávajúci má zároveň nárok na uhradenie nákladov vzniknutých s poslaním tovaru späť kupujúcemu.

XIII.VII. Tovar môže spotrebiteľ zaslať na adresu: Miroslav Hlupik, Štefanikova 722/24, 905 01 Senica, alebo priniesť osobne na uvedenú adresu. Zásielky nikdy neposielajte ako DOBIERKU, takéto zásielky nebudú prebraté a vrátia sa nazad odosielateľovi.

Tovar by mal spotrebiteľ vrátiť do 14 dní odo dňa prevzatia, s kompletnou dokumentáciou, s pribaleným darčekom, nepoškodený, čistý, vrátane originálneho nepoškodeného obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku o čom bude spotrebiteľa informovať. (v súlade s §10 odsek (4) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.).

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je:

· poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby

· predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa

· predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený

· predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil

· predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale

· poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

 

VZOROVÝ FORMULÁR O ODSTÚPENÍ OD ZMLUVY ZÁKONA Č. 102/2014 Z. Z.:

Komu: Miroslav Hlupik, Štefánikova  722/24, 905 01 Senica, remeselnicek@remeselnicek.sk

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar: (presná špecifikácia tovaru)

...........................................................................................................................................

Dátum objednania......................................

Číslo objednávky:.......................................

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ...........................................................................

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* .............................................................................................

Číslo účtu spotrebiteľa v tvare IBAN* (ak si želáte vrátiť peniaze bankovým prevodom na Váš účet) alebo adresa spotrebiteľa* (ak si želáte vrátiť peniaze poštou) pre vrátenie platieb súvisiacich s uzavretím zmluvy:

....................................................................................................................................................

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ...........................................................................

Dátum .............................

* Nehodiace sa prečiarknite

XIV. Rozpor s kúpnou zmluvou

XIV.I. Pokiaľ je kupujúcemu doručený tovar, ktorý si neobjednal, alebo došlo k chybnej zámene tovaru predávajúcim, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie tejto chyby, a to buď výmenou za správny druh tovaru, alebo opravou daňového dokladu. Podrobnosti budú dojednané vzájomnou komunikáciou kupujúceho s predávajúcim.

XV. Reklamácie a záruka

XV.I. Kupujúci má právo podať reklamáciu tovaru, ak obsah, kvalita, cena a úplnosť zásielky nezodpovedá oznámeniu o prijatí objednávky. Predávajúci prijíma reklamácie každý pracovný deň v čase od 8,00 do 16,00 a to e­-mailom na adresu remeselnicek@remeselnicek.sk alebo štandardnou poštou zaslanou na adresu: Miroslav Hlupik, Štefanikova 722/24, 905 01 Senica. Pre uplatnenie reklamácie na kvalitu a obsah je potrebné zaslať predmet reklamácie na adresu prevádzky predávajúceho. Zásielky nikdy neposielajte ako DOBIERKU, takéto zásielky nebudú prebraté a vrátia sa nazad odosielateľovi.

XV.II. V prípade, ak ide o reklamáciu kvality a obsahu predmetu kúpy,  reklamačné konanie začne až po obdržaní reklamovaného tovaru.

XV.III.  Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu najneskôr do 30 dní od začatia reklamačného konania a o výsledku reklamačného konania informovať kupujúceho, a to buď e-mailom alebo telefonicky. V prípade oprávnenej reklamácie predávajúci dodá kupujúcemu nový tovar, alebo vráti peniaze vo výške ceny podľa pôvodnej objednávky.

XV.IV.  Predávajúci vybavuje spotrebiteľské reklamácie v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, Občianskym zákonníkom  SR, Obchodným zákonníkom a inými  platnými právnymi predpismi. Kupujúci je povinný tovar pri jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné zjavné vady a poškodenia. Pokiaľ tak neučiní, môže si uplatniť nároky plynúce z vád len ak preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase jeho prevzatia, alebo ktoré sa vyskytli v záručnej dobe. Prípadné vady je kupujúci povinný neodkladne písomne reklamovať u predávajúceho. Za vady spôsobené prepravcom neručíme.

XV.V. Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

XV.VI. Záruka sa nevzťahuje na:

a) nesprávne použitie výrobku,

b) nesprávne skladovanie, alebo vady, o ktorých bol kupujúci v čase uzatvárania zmluvy informovaný

XV.VII. Postup pri reklamácii je nasledovný:

a) kupujúci predávajúceho o reklamácii informuje vopred e-­mailom, či písomne

b) kupujúci zašle tovar ako doporučený balík (nie na dobierku) na adresu prevádzky predávajúceho: Štefanikova 722/24, 905 01 Senica,

c) kupujúci ako súčasť zásielky pošle spolu so zásielkou vyplnený Reklamačný lístok

d) kupujúci priloží kópiu dokladu o nadobudnutí reklamovaného tovaru prostredníctvom kúpy na portáli predávajúceho

XVI. Ochrana osobných údajov

XVI.I. Predávajúci a prevádzkovateľom internetového e-shopu  www.remeselnicek.sk je Miroslav Hlupik, Štefanikova 722/24, 905 01 Senica. Aby sme mohli kupujúcemu  poskytnúť všetky služby, potrebujeme o kupujúcom vedieť základné informácie. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle zákona č. 84/2014 Z .z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 122/2013 Z. z., o ochrane osobných údajov (ďalej len “zákon”). Predávajúci resp. my sa týmto zákonom pri používaní Vašich údajov riadime. Rešpektujeme súkromie osôb kupujúcich, ktorí navštevujú  a využívajú našu stránku.

XVI.II. Kupujúci pred nakupovaním v e-shope alebo odoslaní objednávky musí vypísať potrebné údaje. Pri registrácii a nakupovaní je potrebné poskytnúť nasledovné informácie o kupujúcom:

  • meno a priezvisko, presná  adresa kupujúceho (resp. adresa, ktorá má byť uvedená na faktúre)
  • e-mailová adresa kupujúceho (slúži na Vašu identifikáciu v systéme a na komunikáciu s Vami)
  • voliteľne ďalšie adresy kupujúceho (ak si želá doručiť zásielku na inú adresu ako je fakturačná)
  • voliteľne telefónne číslo kupujúceho (pre rýchlejší kontakt)
  • kupujúci nakupuje ako firma / živnostník, naviac je potrebný : obchodný názov, IČO a IČ DPH

XVI.III. Tieto údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri prevádzkovateľa a predávajúceho, aby kupujúci nemusel nanovo zapisovať pri každej návšteve. Údaje kupujúceho predávajúci spracúva pre účely vybavenia a doručenia objednávky kupujúcemu.  Tieto údaje sú taktiež nutné pre účtovný a fakturačný systém predávajúceho.  Údaje kupujúceho a ďalšie nastavenia môže kupujúci kedykoľvek zmeniť resp. aktualizovať prostredníctvom e-mailu alebo po prihlásení do svojho účtu. V prípade, že si kupujúci želá zrušiť svoju registráciu, požiada predávajúceho  o to prostredníctvom  e-mailu  na remeselnicek@remeselnicek.sk a konto kupujúceho bude bezodkladne zneaktívnené a vymazané.

XVI.IV. V e-shope kupujúci nezadáva žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na jeho účtoch, iba v prípade, ak ide o vrátenie financí kupujúcemu na nim zadaní účet z akéhokoľvek dôvodu vyplývajúceho z tejto zmluvy.  Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach Vašej banky, ktorá nám poskytne jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby a Vaše meno, prípadne číslo účtu (aby sme vedeli platbu identifikovať a v prípade potreby vrátiť). V žiadnom prípade sa predávajúci nedozvie žiadne ďalšie informácie, ako Vaše prihlasovacie údaje alebo zostatok na účte kupujúceho.

XVI.V. Počas návštevy kupujúceho sú na našom serveri uchovávané dočasné informácie, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie portálu e-shopu.

XVI.VI. Kedykoľvek po prihlásení sa na stránke www.remeselnicek.sk , si môže kupujúci svoje osobné údaje skontrolovať a v prípade potreby zmeniť.

XVI.VII. Osobné údaje kupujúceho nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie objednávky. Sú to doručovateľské služby (adresa na dodanie).  Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorázovo pre vybavenie konkrétnej objednávky. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

XVI.VIII. Odoslaním údajov vyjadruje kupujúci  súhlas so spracovaním osobných údajov v znení Zákona č. 84/2014 Z. z., ktorým a mení a dopĺňa zákon č. 122/2013 Z .z o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú a môže ho písomnou formou kedykoľvek odvolať. Súhlas zanikne ihneď po doručení odvolania súhlasu predávajúcemu , a predávajúci  bezodkladne osobné údaje vymaže so svojho informačného systému, najneskôr však do 30 dni odo dňa prijatia žiadosti o likvidáciu.

XVI.IX. So získanými osobnými údajmi zaobchádzame podľa zákona č. 84/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 122/2013 Z. z., IS E-shop je zaregistrovaný na úrade pre ochranu osobných údajov pod číslom 201417417.

XVII. Záverečné ustanovenia

XVII.I. Odoslaním objednávky kupujúci súhlasí s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a súhlasí i s podmienkami reklamácie. Predajca si vyhradzuje právo všeobecné obchodné podmienky meniť podľa platnej legislatívy.

XVII.II. Všeobecné obchodné podmienky v tomto znení sú platné od 1.4.2016

Inšpektorát SOI pre Trenčianský kraj

Andreja Sládkoviča 11, 971 01 Prievidza 1 
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 
tel. č.: 046/5422 771 
fax č.: 046/5420 685 
e-mail: tn@soi.sk

XVII.III. Akékoľvek spory medzi predávajúcim a spotrebiteľom je možné riešiť mimo súdnou cestou.

XVII.IV. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na remeselnicek@remeselnicek.sk ), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z .z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z .z., teda Slovenská obchodná inšpekcia www.soi.sk alebo osoba zapísaná do príslušného zoznamu vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky  http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s

Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z. z. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online nahttp://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Peter Portášik  www.remeselnicek.sk